Sâu hại điều
Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu ăn lá) và Sâu bao
By admin | | 0 Comments |
Sâu đục lá (sâu ăn lá): Acrocercops syngramma Meyr. (Bộ